E–mail: k_sh_crl@ukr.net
0472 31 69 16
вул. Ярослава Мудрого, 120

м. Корсунь-Шевченківський

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня» Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (надалі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та умовах, встановлених законодавством України.

За рішенням Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області від 04 вересня 2019 року № 42-3/VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня перетворена у Комунальне некомерційне підприємство «Корсунь- Шевченківська центральна районна лікарня» Корсунь-Шевченківської районної ради.

З 01.01.2021 в зв’язку з реорганізацією Корсунь-Шевченківського району комунальне некомерційне підприємство «Корсунь- Шевченківська центральна районна лікарня» Корсунь-Шевченківської районної ради перейменовано в комунальне некомерційне підприємство «Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня » Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків КНП «Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня» у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Підприємство створене на базі майна Корсунь-Шевченківської міської ради.

Засновником. Власником та органом управління майном Підприємства є Корсунь-Шевченківська міська рада.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • транспортування хворих спецавтотранспортом у інші заклади охорони здоров’я на відплатній основі;
 • взяття та зберігання донорської крові;
 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території Корсунь – Шевченківської громади, інші функції, що випливають із покладених на підприємство завдань;
 • надання елементів паліативної допомоги в умовах стаціонару пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), паліативною медичною допомогою (в умовах стаціонару) та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передбаченому законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається;
 • робота з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення профілактичних оглядів;
 • виробництво лікарських засобів;
 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, то він отримується в порядку, визначеному законодавством України.

Управління Підприємством здійснює Корсунь-Шевченківська міська рада. Управління Підприємством здійснюється на засадах поєднання повноважень Засновника та Директора Підприємства.

Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює Керівник Підприємства – ( Директор ), який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Корсунь-Шевченківської міської ради відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Корсунь-Шевченківської міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника (Директора), умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Для здійснення контролю та спрямування діяльності Керівника (Директора) Підприємства утворюється Наглядова рада. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.